Starostwo Nowosądeckie

Starostwo Nowos?deckie Konfedracji Spiskiej

Historycznie w?a?ciwy starosta s?decki mia? jakoby ju? urz?dowa? za Kazimierza Wielkiego, b?d?c tym samym najstarszym starost? grodowym w Ma?opolsce. W XV wieku rola starostów znacznie si? powi?kszy?a, gdy ograniczono uprawnienia kasztelanów i rozszerzono funkcje wykonawcze na urz?dy staro?ci?skie. W II po?owie XVI wieku w województwie krakowskim by?o tylko 4 starostów w?a?ciwych – to znaczy tych o rzeczywistych prawach administracyjnych i s?downiczych (krakowski, biecki, o?wi?cimski, s?decki). Starostwo s?deckie by?o zatem urz?dem o du?ej pozycji i warto?ci.

MARIAN CYCO? – Starosta Nowos?decki Konfederacji Spiskiej

 

 

Marian Cyco? (ur. 17 lipca 1940 w Barcicach Dolnych) – polski polityk, samorz?dowiec, pose? na Sejm III kadencji. W 1968 uko?czy? studia na Wydziale Humanistycznym Wy?szej Szko?y Pedagogicznej. Pracowa? w nowos?deckim urz?dzie wojewódzkim i jako naczelnik Piwnicznej. W latach 1988-1995 by? prezydent, pó?niej wiceprezydentem Nowego S?cza.

Od 1995 pe?ni funkcj? burmistrza miasta i gminy gminy Stary S?cz. W 2006 zosta? wybrany w pierwszej turze wyborów bezpo?rednich na kolejn? kadencj?.

 

Dodaj komentarz